collapse

Author Topic: [กิจการ] Business Model / Concept  (Read 980 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

NanoSoftTech

  • NanoSoftTech
  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1528
    • View Profile
    • NanoSoftTech
[กิจการ] Business Model / Concept
« on: July 22, 2013, 02:43:36 am »


การเริ่มต้นจำทำธุรกิจอะไรสักอย่าง อันดับแรก เราต้องคิดเรื่อง Business Model หรือ Concept ว่าเรากำลังจะทำอะไร มีรูปแบบอย่างไร เป้าหมาย วิธีการดำเนินการอย่างไร การได้มาของรายได้ กลยุทธ์ต่างๆ Marketing

การทำกิจการ ต้องมีชื่อ logo slogan สี mascot อัตลักษณ์ขององค์กร

เมื่อดำเนินการ ต้องมีการทำแผนธุรกิจ วางแผนอย่างน้อยๆ 3-5ปี ว่าจะดำเนินกิจการอย่างไร รายรับ รายจ่าย ลูกจ้าง เครื่องไม้เครื่องมือ office ต่างๆ  แผนการตลาดต่างๆ

มีการทำบัญชี


Love like fine sand. Grasp it and it will quickly slip through your fingers. Cup it gently and it will fill the voids of your soul as sand seek ti fill the spaces in your hands.
ความรักก็เหมือนเม็ดทราย เมื่อใดที่รีบคว้ามันไว้ เม็ดทรายนั้นจะไหลออกทางร่องนิ้ว. แต่เมื่อค่อยๆประคองมันไว้ มันก็จะอยู่ในมือของคุณ และถ้าคุณทนุถนอมความรัก มันก็อยู่ในทุกช่องว่าง ในหัวใจ เช่นเดียวกับเม็ดทรายที่อยู่ในกำมือ

 


* Banner

web counter
Data Recovery Software

* Google Adsense

* Google Adsense