collapse

Author Topic: Generations กับการตลาด ในยุค Social Media  (Read 1112 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

NanoSoftTech

  • NanoSoftTech
  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1528
    • View Profile
    • NanoSoftTech

Generations กับการตลาด ในยุค Social Media
โดย : ดร.อธิป อัศวานันท์  5 ตุลาคม 2554


Generations หรือช่วงอายุคน เป็นปรากฏการณ์ด้านประชากรศาสตร์ ที่มีความสัมพันธ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กับอิทธิพลของประชากรหมู่มาก แต่ละ Generation มีความแตกต่าง ตั้งแต่ รสนิยม เทคโนโลยี รวมถึงสถานะภาพทางเศรษฐกิจและสังคม แม้ในช่วงที่เศรษฐกิจโลกมีความผันผวน และตลาดหุ้นได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง มีการคะเนว่า Recession ที่แท้จริงอาจเกิดขึ้นเมื่อ Generation Baby Boomer ได้เข้าสู่วัยเกษียณอายุ ออกจากตลาดแรงงาน และเริ่มเทขายหุ้นอย่างกว้างขวาง โดยที่ Generations ที่ตามมา อาจมิสามารถทดแทน ที่จะลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของสากลโลก


สำหรับการตลาดในยุค Social Media ปรากฏการณ์ ของ Generations กลับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ต่อการเข้าใจกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความแตกต่างระหว่าง Generations ที่ส่งผลถึงการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ


ในโลกตะวันตกได้กล่าวถึง 4 Generations หลัก : Baby Boomers, Generation X, Generation Y และ Generation Z


สำหรับ Baby Boomers คือ กลุ่มประชากรที่เกิดระหว่าง 1946-1964 และเป็นช่วงอายุที่มีประชากรหนาแน่นมาก และสืบเนื่องจากการเพิ่มจำนวนของประชากรหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 Baby Boomers เป็นกลุ่มประชากรที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจและสังคมของโลก ในยุคก่อนหน้าจนถึงปัจจุบัน และเป็นกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดที่สำคัญอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นกลุ่มเป้าหมายของ Traditional Media เช่น โทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์


Generation X คือ กลุ่มที่เกิดระหว่าง 1964-1982 และเป็นช่วงอายุที่มีประชากรน้อยกว่า Baby Boomers อย่างไรก็ดี ผู้บุกเบิกธุรกิจ Web 1.0, Web 2.0 สืบเนื่องสู่ Social Media และ Social Networks ล้วนมาจาก Generation X ทั้งสิ้น Generation X จึงเป็นผู้ริเริ่มให้เข้าสู่การเปลี่ยนผ่าน จาก Traditional Media มาเป็น Social Media


Generation Y คือ กลุ่มที่เกิดระหว่าง 1982-1995 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกของ Baby Boomers จึงเป็นช่วงอายุที่มีประชากรมาก แต่ไม่เท่ากับ Baby Boomers และเป็นกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดที่สำคัญอีกกลุ่มหนึ่ง Generation Y เป็นกลุ่มที่เริ่มมี Internet และ Social Media ใช้ตั้งแต่อายุยังไม่มาก แต่ก็มีความทรงจำในยุคก่อน Social Media อย่างไรก็ดี Generation Y เป็นฐานลูกค้าที่ใหญ่สุดของ Social Media และเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญของการตลาดผ่าน Social Media


Generation Z คือ กลุ่มที่เกิดระหว่าง 1995-2000 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกของ Generation X จึงมีประชากรไม่มาก แต่มีลักษณะจำเพาะ คือ มีความคุ้นเคยกับ Internet, Social Media และกระทั่งโทรศัพท์มือถือมาแต่กำเนิด Generation ​Z จะเป็นช่วงอายุที่ Traditional Media อาจเข้าไม่ถึงเลย และมีความน่าสนใจที่จะศึกษาถึงแนวทางที่จะผันผวนไปจากความเป็น​ Traditional ของประชากรกลุ่มนี้


Long Tail เป็นอีกองค์ประกอบที่มีความสำคัญ หากศึกษาร่วมกับ Generations รสนิยมที่หลากหลาย เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการตลาดในยุค Long Tail ที่มาควบคู่กับ E-Commerce จนถึง Social Media ปรากฏการณ์ Long Tail คือ การที่สินค้าจำพวก Niche Products ได้มามีความสำคัญกับยอดขาย โดยที่ก่อนหน้า สินค้า Top 20% อาจสร้างรายได้เป็น 80% ของทั้งหมด


แต่ในยุค Long Tail สินค้า Top 20% อาจสร้างรายได้ 50% และอีก 50% มาจากสินค้าจำพวก Niche หรือที่เรียกได้ว่าสินค้า Long Tail ทั้งนี้ สืบจากเทคโนโลยีที่เพิ่มช่องของการบริโภคของสื่อเพื่อการตลาด และการที่ช่วงอายุคนตั้งแต่ Generation Y เป็นต้นมา ได้มีความหลากหลายทางรสนิยมอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน


ตัวอย่างที่สำคัญ อาจสังเกตได้ว่าดารา Hollywood หรือนักร้องยอดนิยม ที่ประสบความสำเร็จจนได้เป็นดาวค้างฟ้า แม้กระทั่งในประเทศไทย ล้วนมาจาก Generation X หรือก่อนหน้าทั้งสิ้น โดยมีตั้งแต่ Michael Jackson, Madonna, ธงไชย แมคอินไตย์ ​ฯลฯ ในโลกตะวันตก Britney Spears ซึ่งเกิดในปี 1981 ได้รับการขนานนามว่า ราชินีแห่ง Pop คนสุดท้าย เพราะหลังจากนั้น รสนิยมของ Generations ต่อมามีความหลากหลายจนไม่สามารถสร้างราชินีแห่ง Pop หรือดาวค้างฟ้าได้อีก


ปรากฏการณ์ของ Generations ยังมีอีกมากมายหลายมิติ ที่มีความสำคัญต่อการทำการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ได้กล่าวมา ซึ่งเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่จะศึกษาและเรียนรู้ แต่ละช่วงอายุคนมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งรวมถึง รสนิยม เทคโนโลยี และสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม


สำหรับ Social Media นั้น ตั้งแต่ Generation Y เป็นต้นมาได้มีความหักเหทาง รสนิยม และ เทคโนโลยี จาก Generation ก่อนหน้า ที่มีรสนิยมเหมือนๆ กัน และนิยมบริโภคสื่อ Traditional จึงเป็นเป้าหมายการตลาดที่สำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อการตลาดในยุค Social Media องค์ประกอบของ Long Tail ยังมีความสำคัญและเกี่ยวพันกับการเข้าใจเรื่องช่วงอายุคน


อย่างไรก็ดี ที่ได้กล่าวมานั้น ได้ใช้ตัวอย่างของโลกตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ สำหรับประเทศไทย Generations มีความใกล้เคียง แม้จะเหลื่อมล้ำอยู่บ้าง แต่แนวคิดด้าน Generations สามารถนำไปสู่ความสำเร็จในประเทศไทยได้เช่นกัน
http://www.nidambe11.net/ekonomiz/2011q4/2011_October_04p6.htm

Love like fine sand. Grasp it and it will quickly slip through your fingers. Cup it gently and it will fill the voids of your soul as sand seek ti fill the spaces in your hands.
ความรักก็เหมือนเม็ดทราย เมื่อใดที่รีบคว้ามันไว้ เม็ดทรายนั้นจะไหลออกทางร่องนิ้ว. แต่เมื่อค่อยๆประคองมันไว้ มันก็จะอยู่ในมือของคุณ และถ้าคุณทนุถนอมความรัก มันก็อยู่ในทุกช่องว่าง ในหัวใจ เช่นเดียวกับเม็ดทรายที่อยู่ในกำมือ

 


* Banner

web counter
Data Recovery Software

* Google Adsense

* Google Adsense